Regulamin

Regulamin Platformy internetowej i Aplikacji mobilnej „HELPHOO Sp. z o.o.”

§1 Podstawowe definicje
§2 Postanowienia ogólne
§3 Warunki świadczenia usług elektronicznych
§4 Zasady i zakres świadczenia usług
§5 Postępowanie reklamacyjne (w tym w zakresie usług elektronicznych))
§6 Prawo odstąpienia od umowy
§7 Odpowiedzialność
§8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
§9 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
§10 Ograniczenie, zawieszenie i zakończenie świadczenia usług elektronicznych
§11 Plasowanie Ogłoszeń
§12 Dostęp do danych w Helphoo
§13 Postanowienia końcowe.

Wstęp

Regulamin Platformy internetowej i Aplikacji mobilnej

Szanowny Użytkowniku!

Niniejszy Regulamin reguluje sposób korzystania z wyżej wymienionej Platformy internetowej oraz Aplikacji mobilnej, prawa i obowiązki Użytkownika i Właściciela (helphoo) wynikające z obowiązującego prawa. Regulamin składa się z czterech głównych części:

a) w § od 1 do 3 - znajdują się ogólne uregulowania niniejszego Regulaminu;
b) w § 4 - został opisany proces rejestracji;
c) w § od 5 do 8 - zawarto regulacje związane ze stwierdzeniem wadliwości usług jak i prawo odstąpienia od świadczenia i korzystania z usług oraz odpowiedzialność;
d) w § od 9 do 14 - zawarto wszystkie pozostałe uregulowania, w tym postanowienia końcowe
e) Niniejszy Regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Platformy internetowej i Aplikacji mobilnej, a dostęp do jego treści możliwy jest poprzez kliknięcie linku "Regulamin" w stopce Platformy i w ustawieniach Aplikacji.

§1 Podstawowe definicji

 1. Platforma/Portal– Platforma internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem internetowym helphoo.com.
 2. Aplikacja mobilna (Aplikacja) - Aplikacja dostępna na mobilne Urządzenia Końcowe, w szczególności smartfony z dostępną funkcją połączenia z Internetem („Urządzenia Końcowe”). Użytkownik może korzystać z usług oferowanych przez Platformę za pośrednictwem Aplikacji mobilnej, o ile są dostępne.
 3. Właściciel (helphoo) - HELPHOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000840189; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł; NIP: 5272927297; REGON: 386050881; adres poczty elektronicznej: support@helphoo.com.
 4. Administrator – Administrator danych osobowych Użytkowników na Platformie i w Aplikacji, którym jest - HELPHOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000840189; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł; NIP: 5272927297; REGON: 386050881; adres poczty elektronicznej: support@helphoo.com.
 5. Adres Właściciela (helphoo) – ilekroć w Regulaminie jest mowa o adresie Właściciela (helphoo) rozumie się przez to następujące dane: HELPHOO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-867, ul. Aleja Jana Pawła II 27, adres mailowy: support@helphoo.com.
 6. Użytkownik/Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca albo zamierzająca korzystać z z Platformy lub Aplikacji. Użytkownik może być Usługodawcą lub Usługobiorcą w zależności od roli jaką przybiera przy rejestracji konta lub podczas korzystania z Platformy internetowej lub Aplikacji.
 7. Konsument – zgodnie z art. 22(1) Kodeksu Cywilnego: osoba fizyczna dokonująca z Platformą zakupową czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem, w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności fizycznej obecności obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartą za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 9. Usługa/Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Właściciela (helphoo) na rzecz Użytkowników za pośrednictwem niniejszej Platformy internetowej lub Aplikacji.
 10. Rejestracja – procedura, w ramach której Użytkownik podaje swoje dane osobowe oraz kontaktowe w formularzu rejestracyjnym i otrzymuje dostęp do Platformy i Aplikacji za pośrednictwem Konta z odpowiednimi funkcjonalnościami.
 11. Konto Użytkownika – dostępne dla Użytkownika miejsce na Platformie i w Aplikacji, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi.
 12. Oferta (Ogłoszenie) – ogłoszenie opublikowane przez Użytkownika na Platformie lub w Aplikacji. Ogłoszenia/Oferty mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
 13. Umowa – umowa zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Właścicielem (helphoo) a Użytkownikiem, na mocy której Właściciel (helphoo) zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zarejestrowanego Użytkownika usługi umożliwiającej zamieszczanie przez niego ogłoszeń, przeglądanie ogłoszeń innych zarejestrowanych Użytkowników oraz komunikowanie się z innymi Użytkownikami. W ramach umowy Właściciel (helphoo) prowadzi także Konto Użytkownika na Platformie internetowej i w Aplikacji.
 14. Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).

§2 Postanowienia ogólne

 1. Właściciel (helphoo) niniejszym oświadcza, że zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkowników w sposób rzetelny i odpowiadający obowiązującym przepisom prawa, zasadom współżycia społecznego oraz w sposób uregulowany w niniejszym Regulaminie.
 2. Po akceptacji Regulaminu, Użytkownik Platformy internetowej i Aplikacji powinien również zapoznać się z dokumentem Polityki prywatności.
 3. Właściciel (helphoo) oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Użytkowników jakie są przewidziane między innymi ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) (Dz. Urz. UE.L. Nr 119).. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Właściciela (helphoo) określone zostały w dokumencie „Polityka prywatności”.
 4. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z?Regulaminem oraz zaakceptowania jego treści poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w?formularzu podczas procesu rejestracji. Do korzystania z Platformy internetowej lub Aplikacji konieczna jest akceptacja postanowień Regulaminu.
 5. Jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na geolokalizację, Platforma i Aplikacja może zbierać dokładne dane o jego geolokalizacji (szerokość i długość geograficzną), w zależności od usługi i urządzenia w tym GPS, Bluetooth lub Wi-Fi. Śledzenie geolokalizacji może mieć miejsce w tle, nawet jeśli Użytkownik nie korzysta z usług, jeśli zgoda, którą wyraził, wyraźnie na to zezwala. Jeśli Użytkownik nie wyraził zgody na zbieranie danych o geolokalizacji to nie będą one zbierane.
 6. Administratorem danych osobowych jest Właściciel (helphoo), a?dane te podlegają ochronie zgodnie z?ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz z przepisami RODO.
 7. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim chroni dane przed ich udostępnieniem, zabraniem, przetwarzaniem, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego nieuprawnione.
 8. Użytkownik jest obowiązany się do korzystania z Platformy internetowej i Aplikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 9. Usługa wyszukiwania ofert pozwala Użytkownikowi wyszukiwać i przeglądać Oferty znajdujące się na Platformie i w Aplikacji.
 10. Kontaktowanie się użytkowników za pośrednictwem wewnętrznego komunikatora jest możliwe po wcześniejszej rejestracji.
 11. Niezarejestrowani Użytkownicy nie mogą przeglądać ani Wyszukiwać Ofert. Nie mają też dostępu do danych kontaktowych innych Użytkowników.
 12. Użytkownik korzystający z Usług Platformy lub Aplikacji, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji zadań Platformy i Aplikacji w sposób, który nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.

§3 Warunki świadczenia usług elektronicznych

 1. Platforma internetowa i Aplikacja świadczą usługi drogą elektroniczną.
 2. Usługa określona w pkt. 1 powyżej wymaga dostępu do sieci internetowej.
 3. Korzystać z Platformy internetowej i Aplikacji mobilnej można 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu. Właściciel (helphoo) zastrzega sobie prawo do przerw technicznych celem poprawy funkcjonalności Platformy i Aplikacji oraz naprawy błędów.
 4. W celu prawidłowego wypełnienia Formularza należy uzupełnić znajdujące się w nim pola, w tym takie dane do kontaktu jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 5. Aby w pełni korzystać z usług Platformy internetowej lub Aplikacji użytkownik musi założyć Konto użytkownika.
 6. Ogłoszenia w Platformie/Aplikacji mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Celem zawarcia umowy dotyczącej korzystania z usług zawartych w ogłoszeniu niezbędny jest każdorazowo kontakt z Użytkownikiem – ogłoszeniodawcą ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony. Właściciel nie jest autorem ogłoszeń zamieszczanych w przez jego Użytkowników. Platforma/Aplikacja nie umożliwia także Użytkownikom zawarcia za jej pośrednictwem umowy dotyczącej korzystania z usług zawartych w danym ogłoszeniu.
 7. Wymagania niezbędne do korzystania z usług Platformy internetowej i Aplikacji:
  a. urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  b. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies, na przykład:
  - Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies
  - Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies
  - Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies
  - Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies
  - Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies;
 8. Koszty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Użytkownika zgodnie z taryfą dostawcy, z którym Użytkownik podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.
 9. Platforma Internetowa oraz Aplikacja są bezpłatne, ale Właściciel (helphoo) zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat za korzystanie z Platformy Internetowej oraz Aplikacji, zgodnie z zasadami zmiany regulaminu, określonymi § 13.

§4 Zasady i zakres świadczenia usług

 1. Platforma internetowa i Aplikacja mobilna są miejscem, w którym Użytkownicy prezentują swoje usługi innym Użytkownikom. Ogłoszenia są widoczne dla obu stron.
 2. Użytkownik Platformy lub Aplikacji, chcąc korzystać z pełnej funkcjonalności jako zarejestrowany Użytkownik, musi aktywować konto na Platformie internetowej lub w Aplikacji oraz zalogować się do Platformy lub Aplikacji. Zarejestrowany Użytkownik może występować w roli Właścicielu i Użytkownicy. Wystawiane oferty są widoczne dla obu stron.
 3. Rejestracja Konta Użytkownika odbywa się na stronach Platformy internetowej lub Aplikacji i wymaga podania danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym, w tym takich danych osobowych jak imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu oraz hasło.
 4. W formularzu rejestracyjnym użytkownik musi zweryfikować swój adres e-mail oraz numer telefonu poprzez wpisanie kodu otrzymanego e-mailem (weryfikacja adresu e-mail) oraz SMS’em (weryfikacja numeru telefonu).
 5. W trakcie rejestracji jako Usługodawca lub Usługobiorca Użytkownik określa swój identyfikator (e-mail będący loginem) i hasło, które będą służyć do jego identyfikacji na Platformie i w Aplikacji.
  Po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego z prawidłowymi kodami potwierdzającymi adres e-mail i nr telefonu zostać zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem (helphoo) umowa o świadczenie usługi elektronicznej Konto.
 6. Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może edytować i poprawiać swoje dane.
 7. Jedna osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może mieć zarejestrowane najwyżej jedno Konto. Kolejne konta mogą być rejestrowane pod warunkiem, że nie wprowadza to w błąd innych Użytkowników.
 8. Konta nie wolno odsprzedawać ani udostępniać (użyczać, najmować) osobom trzecim.
 9. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta - rezygnacji z Konta, a także z jakiejkolwiek innej usługi elektronicznej, z której korzysta w Portalu/Aplikacji, poprzez skorzystania z odpowiedniej funkcji w ramach Konta albo poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: support@helphoo.com.
 10. Oferty zawarte na Platformie i w Aplikacji muszą być możliwie dokładnie opisane. Opis nie powinien zawierać błędów i nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników. Za wszelkie błędy i nieścisłości w opisie odpowiada Użytkownik.
 11. Zabronione jest umieszczanie w opisie ogłoszenia treści niezwiązanych z przedmiotem ogłoszenia, w tym reklam. Ogłoszenie nie może zawierać słów kluczowych, niezwiązanych z jej tematem, a mających wpływ na wyniki działania wyszukiwarek.
 12. Zabronione jest zamieszczanie / podawanie w zamieszczanych Ogłoszeniach danych kontaktowych. Zabronione jest m.in. podawanie numeru telefonu lub adresu e-mail w treści Ogłoszeń.
 13. Zabronione jest zamieszczanie / podawanie danych kontaktowych na zdjęciach.
 14. W Ogłoszeniach zabrania się zamieszczania odnośników do innych stron.
 15. W Ogłoszeniach zabrania się stosowania elementów języka JavaScript, Java oraz innych języków programowania.
 16. Nie można stosować elementów języka HTML służących do: wczytywania i osadzania innych stron, używania plików „cookie”, tworzenia formularzy oraz innego kodu naruszającego integralność stron Platformy lub Aplikacji. Platforma i Aplikacja może zawierać linki do innych stron internetowych oraz treści osób trzecich, które nie stanowią części Platformy i Aplikacji.
 17. Udostępniając zdjęcie na Portalu internetowym lub w Aplikacji mobilnej, Użytkownik:
  a. jest obowiązany posiadać uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby zdjęcie to mogło być udostępnione publicznie (opublikowane) na łamach Portalu i Aplikacji oraz w innych mediach i że publikacja tego zdjęcia nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
  b. udziela Właścicielowi licencji na modyfikację zdjęć przez Administratora bez ich istotnej zmiany (procedura modyfikacji jest zautomatyzowana systemowo, np. tworzenie miniatur).
 18. Zabrania się rozpowszechniania pozyskanych z Platformy i Aplikacji informacji, w szczególności danych Użytkowników.
 19. Zabrania się wykorzystywania Platformy i Aplikacji w celu masowego lub zorganizowanego pozyskiwania danych o Ofertach lub Użytkownikach, wykraczającego poza zwykłe kontakty pomiędzy Użytkownikami, w szczególności w celu przekazywania ich podmiotom lub osobom trzecim. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, dane na Platformie i w Aplikacji nie mogą służyć do stworzenia innej bazy danych lub do włączenia ich do innej bazy danych, do innego publicznego rozpowszechniania, ani nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.
 20. Użytkownik nie jest uprawniony do:
  a. zamieszczania danych osobowych osób trzecich, rozpowszechniania ich wizerunku bez wymaganego zezwolenia lub zgody osoby trzeciej której dane te dotyczą;
  b. zamieszczania treści o?charakterze reklamowym i/lub promocyjnym, niezgodnych z celem działalności Platformy internetowej i Aplikacji.
 21. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkownika treści, które mogłyby w szczególności:
  a. naruszać dobra osobiste osób trzecich;
  b. być zamieszczone w złej wierze;
  c. naruszać prawa osób trzecich, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa lub być objęte klauzulą poufności, zwłaszcza treści określanych jako tajne lub ściśle tajne;
  d. być obraźliwe bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać wypowiedzi powszechnie uważane za obraźliwe (np. wulgaryzmy) lub w inny sposób kontrowersyjne;
  e. naruszać słuszne interesy Platformy i Aplikacji;
  f. być uznane za niezamówione informacje handlowe (spam), rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Platformy internetowej i Aplikacji;
  g. naruszać w?inny sposób dobre obyczaje - na przykład erotyka, pornografia, naruszać przepisy obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego.
  h. propagować poglądy homofobiczne, rasistowskie, nazistowskie, faszystowskie i im pokrewne.
  j. promować działalność nielegalną, a w szczególności hakerstwo, cracking lub phreaking (w zakresie objętym karalnością), zachęcać do takiej działalności lub zawierać instrukcje jej dotyczące;
  k. zawierające oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;
 22. Administrator dołoży wszelkich starań aby treść Ofert, Profili oraz wszelkich publicznych informacji o Użytkowniku była możliwie zweryfikowana. W tym celu Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do sprawdzania i moderacji Profili oraz Ofert dostępnymi mu sposobami (np. telefon, e-mail, serwis www, aplikacja mobilna) oraz weryfikacji referencji publikowanych na łamach serwisu.

§5 Postępowanie reklamacyjne (w tym w zakresie usług elektronicznych)

 1. Reklamacje związane z usługami Platformy i Aplikacji powinny być zgłaszane przez Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail support@helphoo.com.
 2. Zalecane jest podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) rodzaju żądania; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie do 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, drogą elektroniczną.
 4. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Administratora, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych, korzystając z sądowych, a w przypadku zgody obu stron – pozasądowych, metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

§6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z przepisami prawa Użytkownikowi będącemu Konsumentem w myśl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta – prawo odstąpienia od takiej umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2)o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Gdy Użytkownik będący Konsumentem odstąpi od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Właściciel (helphoo) potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i stosownie poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu oraz udzieli odpowiedzi na ewentualne pytania.
 4. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy, na przykład składając oświadczenie na internetowym formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, przesyłając je drogą elektroniczną. Wzór formularza stanowi tylko pomoc w odstąpieniu od umowy, nie jest wzorem koniecznym do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Klient może ale nie musi z niego korzystać. Dla skutecznego odstąpienia wystarczy na przykład wysłać oświadczenie drogą elektroniczną na adres: support@helphoo.com.
 5. Z zastrzeżeniem pkt. 2 niniejszego paragrafu, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ustawy o prawach konsumenta. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usług (w tym Usług Elektronicznych) rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umowy:
  a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 7. Zawarte w niniejszym paragrafie 6 Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Użytkownika będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§7 Odpowiedzialność

 1. Administrator nie udziela gwarancji, w tym w zakresie braku wad Platformy internetowa i Aplikacja mobilnej.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy i Aplikacji wywołane działaniem siły wyższej.
 3. W razie wystąpienia awarii Platformy lub Aplikacji Administrator będzie dążył do jej niezwłocznego usunięcia.
 4. Zamieszczając ewentualne treści oraz udostępniając je Użytkownik dobrowolnie je rozpowszechnia. Właściciel nie jest autorem udostępnianych przez Użytkowników treści, jest jedynie podmiotem, które udostępniają zasoby teleinformatyczne umożliwiające ich publikację. Właściciel przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez Użytkownika nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 5. Właściciel (helphoo) dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Platformy i Aplikacji oraz ich dostępności przez całą dobę.
 6. Platforma internetowa i Aplikacja nie świadczą usług archiwizowania plików, danych lub informacji podawanych przez Użytkownika.
 7. Właściciel (helphoo) nie udziela Użytkownikowi żadnej gwarancji ani wyraźnej, ani domniemanej, co do efektów i przydatności do określonych zastosowań usług oferowanych na Platformie i w Aplikacji oraz jakości i ekonomicznych rezultatów działania tych usług.
 8. Właściciel (helphoo) nie jest stroną umów, porozumień lub innych czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Użytkownikami.

§8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
 2. Użytkownik ma między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:
  a. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.
  b. zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  c. zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.
 3. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
 4. Użytkownik może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy usług: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
 5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny Użytkownik.

§9 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy paragraf 9 Regulaminu i postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Użytkownika niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Właścicielowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Użytkownikiem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Użytkownika niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Właściciela.
 3. Właściciel jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Użytkownika niebędącego konsumentem, jeżeli podejmie uzasadnione podejrzenia co do ich wiarygodności. W zakresie weryfikacji Właściciel uprawniony jest m. in. do zażądania od Użytkownika przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Właściciel uprawniony jest zawieszenia Konta Użytkownika niebędącego konsumentem na czas trwania weryfikacji.
 4. Właściciel nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Użytkownika.
 5. Odpowiedzialność Właściciela jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za wszystkie roszczenia w sumie, do wysokości 1 zł netto. Właściciel ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 6. Wszelkie spory między Właścicielem a Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela.

§10 Ograniczenie, zawieszenie i zakończenie świadczenia usług elektronicznych

 1. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Helphoo lub poszczególnych Usług Elektronicznych zgodnie z warunkami korzystania z nich wskazanymi w Regulaminie.
 2. Właściciel zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownicy. W przypadku Użytkowników – ogłoszeniodawców może to nastąpić również w odniesieniu do poszczególnych Ogłoszeń wystawianych przez tych Użytkowników w Helphoo. Działania, o których mowa powyżej, Właściciel podejmuje tylko wtedy i w takim zakresie, w jakim są one konieczne, przy zachowaniu następujących warunków:
  a. Podstawami ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika są:
  - podanie przez Użytkownika w ramach Serwisu niepełnych (w przypadku, kiedy są obowiązkowe) lub nieprawdziwych danych kontaktowych (np. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres);
  - wystawione Ogłoszenie (w tym jego przedmiot i opis) przez Użytkownika narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub prawa osób trzecich;
  - wystawienie Ogłoszenia (w tym jego przedmiot i opis) przez Użytkownika narusza warunki wystawiania Ogłoszeń wskazane w Regulaminie;
  - wysyłanie wiadomości o charakterze spamu do innych Użytkowników w ramach korespondencji prywatnych, w tym również treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Portalu/Aplikacji, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich stron;
  - wystawianie przez Użytkownika Ogłoszeń w innym celu niż wynikający z treści i przedmiotu Ogłoszenia;
  - Właściciel prowadzi weryfikację Użytkownika zgodnie z § 10 pkt. 3 Regulaminu;
  - działania danego Użytkownika grożą naruszeniem renomy Właściciela lub Portalu/Aplikacji;
  - obowiązek prawny lub regulacyjny, na podstawie którego Właściciel zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika;
  - skorzystanie przez Usługodawcę z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej;
  - wielokrotne naruszenie Regulaminu przez Użytkownika.
  b. Ograniczenie Usług Elektronicznych polega na czasowym ograniczeniu Użytkownicy dostępu do niektórych funkcjonalności Helphoo, np. wyłączeniu niektórych funkcjonalności Konta.
  c. Zawieszenie Usług Elektronicznych polega na czasowym wyłączeniu Użytkownikowi dostępu do poszczególnych Usług Elektronicznych, np. zawieszeniu możliwości korzystania z Konta. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe wystawianie nowych Ogłoszeń. Zawieszenie Konta może powodować ponadto ukrycie wszystkich wystawianych za jego pośrednictwem Ogłoszeń.
  d. W czasie ograniczenia lub zawieszenia Usług Elektronicznych Użytkownik obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyny, która była podstawą decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę.
  e. Ograniczenie lub zawieszenie Usług Elektronicznych trwa do czasu ustania przyczyny będącej podstawą do ich zastosowania. Właściciel cofa w takim wypadku nałożone ograniczenia lub zawieszenie bez zbędnej zwłoki. Ograniczenia lub zawieszenie mogą być cofnięte także w przypadku potwierdzenia przez Użytkownika usunięcia przyczyny będącej podstawą do ich zastosowania, niezwłocznie po otrzymaniu takiego potwierdzenia od Użytkownicy.
  f. Właściciel podejmuje decyzję o wyborze sposobu i zakresu ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika. Właściciel podejmuje decyzję w sposób rozsądny, konieczny i proporcjonalny do charakteru i zakresu zaistnienia podstaw do podjęcia określonej decyzji oraz jej konsekwencji dla danego Użytkownika. Właściciel przed podjęciem decyzji w miarę możliwości wzywa Użytkownika do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe – Właściciel może podjąć stosowną decyzję. Właściciel w pierwszej kolejności zobowiązuje się podjąć decyzję o ograniczeniu, a następnie dopiero o zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych, jeżeli samo ograniczenie okaże się niewystarczające lub niecelowe. Zakończenie świadczenia Usług Elektronicznych jest traktowane jako ostateczne rozwiązanie z Usługobiorcą umowy o korzystanie z usług i jego podstawą mogą być jedynie przyczyny wskazane w pkt. 2 lit. a) ppkt. ix-xi niniejszego paragrafu.
  g. W przypadku podjęcia decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownicy Właściciel przekazuje temu Użytkownikowi – zanim decyzja o ograniczeniu lub zawieszeniu stanie się skuteczna lub w momencie, w którym staje się ona skuteczna – uzasadnienie tej decyzji co najmniej w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej.
  h. W przypadku, gdy Właściciel podejmuje decyzję o zakończeniu świadczenia wszystkich swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika, przekazuje temu Użytkownikowi, co najmniej 30 dni przed dniem, w którym decyzja o zakończeniu świadczenia Usług Elektronicznych staje się skuteczna, uzasadnienie tej decyzji co najmniej w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej. Okres powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma zastosowania w przypadku, gdy Właściciel:
  - podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika w sposób uniemożliwiający mu dotrzymanie tego okresu powiadomienia,
  - korzysta z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej,
  - może wykazać, że dany Użytkownik wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych.
  W powyższych przypadkach, gdy okres powiadomienia nie ma zastosowania, Właściciel przekazuje danemu Użytkownikowi, bez zbędnej zwłoki, uzasadnienie tej decyzji co najmniej w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej.
  i. Uzasadnienie decyzji Właścicielu o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia Usług Elektronicznych musi zawierać odniesienie do konkretnych faktów lub okoliczności – w tym treści powiadomień otrzymanych od stron trzecich – które doprowadziły do podjęcia przez Usługodawcę danej decyzji, a także odniesienie do mających zastosowanie podstaw tej decyzji, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu. Właściciel nie musi podawać (1) uzasadnienia w przypadku, gdy podlega on prawnemu lub regulacyjnemu obowiązkowi nieprzedstawiania konkretnych faktów lub okoliczności albo (2) odniesienia do mającej zastosowanie podstawy lub mających zastosowanie podstaw, w przypadku, gdy może wykazać, że dany Użytkownik wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych.
  j. W przypadku ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia Usług Elektronicznych, Właściciel zapewnia Użytkownikowi możliwość wyjaśnienia faktów i okoliczności w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 5 Regulaminu. W przypadku cofnięcia decyzji o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu usług przez Usługodawcę, przywraca on bez zbędnej zwłoki Użytkownikowi dostęp do tych usług, w tym również przywracając mu dostęp do danych osobowych lub innych danych, który wynikał z korzystania przez niego z Usług Elektronicznych zanim decyzja o tym ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu stała się skuteczna.
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo wezwania Użytkownika do zmiany lub usunięcia zamieszczonych przez Użytkownika treści w ramach, w tym w ramach Ogłoszeń, gdy naruszają one niniejszy Regulamin, wraz z podaniem przyczyny, a w razie bezskutecznego wezwania – do usunięcia tych treści. Właściciel zastrzega sobie również prawo wezwania Użytkownika do zmiany zdjęć lub innych materiałów wizualnych zamieszczonych w Serwisie, w tym w ramach Ogłoszenia, jeśli nie spełniają one wymogów estetycznych lub co do treści.
 4. Zakończenie dostępu Użytkownika do Usług Elektronicznych w jakimkolwiek trybie pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Użytkownika przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż świadczenie Usług Elektronicznych) zgodnych z polityką prywatności Portalu/Aplikacji.

§11 Plasowanie Ogłoszeń

 1. Właściciel może stosować w Helphoo plasowanie Ogłoszeń, co polega na przypisywaniu określonym Ogłoszeniom wyższej pozycji w wynikach wyszukiwania otrzymywanych przez Użytkownika niż pozostałym Ogłoszeniom zamieszczonym w Serwisie Internetowym.
 2. Właściciel wskazuje główne parametry determinujące plasowanie:
  a. data dodania Ogłoszenia w Serwisie Internetowym bądź inne kryterium sortowania treści zastosowane dobrowolnie przez Użytkownika stosującego opcje filtrowania i sortowania wyników wyszukiwania;
  b. umieszczenie Ogłoszenia we właściwej kategorii,
  c. zastosowanie w tytule i treści Ogłoszenia wyrażeń adekwatnych do wyszukiwanych;
  d. jakość prezentacji Ogłoszenia, cechy wizualne oraz ich opis;
  e. dodanie zdjęć w Ogłoszeniu, w tym również liczba dodanych zdjęć.
 3. Parametry determinujące plasowanie Ogłoszeń w Helphoo mają za zadanie z jednej strony ułatwić i przyspieszyć znalezienie przez Użytkownika interesującego go Ogłoszenia, a z drugiej strony zwiększyć ogłoszeniodawcom szansę dotarcia ze swoimi Ogłoszeniami do docelowej grupy odbiorców

§12 Dostęp do danych w Helphoo

 1. Właściciel i Użytkownicy podczas korzystania z Portalu/Aplikacji mogą uzyskać dostęp do następujących kategorii danych osobowych lub innych danych, które Użytkownicy dostarczają na potrzeby korzystania z Helphoo lub które są generowane w wyniku korzystania przez nich z Helphoo:
  a. Użytkownik, który nie posiada Konta: brak dostępu do danych;
  b. Użytkownik, który posiada Konto: podstawowe dane Użytkowników zamieszczone przez nich w ramach Ogłoszeń (np. imię i nazwisko, nazwa użytkownika, nazwa firmy, adres, lokalizacja, numer telefonu, awatar) i inne potencjalne dane zawarte w opisach poszczególnych Ogłoszeń dostępnych w Helphoo, a dodatkowo informacje podane przez siebie dobrowolnie w trakcie korzystania z Helphoo (w tym informacje udostępnione w ramach Konta) oraz informacje udostępnione mu dobrowolnie przez innego Użytkownika w trakcie korespondencji prywatnej prowadzonej w Helphoo;
  c. Użytkownik, który posiada Konto i zamieszcza Ogłoszenie: dane takiej jak w punkcie powyżej, a dodatkowo informacje o historii zamieszczanych przez siebie Ogłoszeń, informacje o wiadomościach prywatnych otrzymanych od pozostałych Użytkowników w związku z Ogłoszeniami, informacje podane przez siebie dobrowolnie w Ogłoszeniach; informacje o dokonanych płatnościach za funkcjonalności Serwisu; dane statystyczne dotyczące wyszukiwań, zapytań i przeglądania jego Ogłoszeń w Helphoo;
  d. Właściciel Portalu/Aplikacji: posiada dostęp do wszystkich danych udostępnianych i generowanych przez każdego Użytkownika korzystającego z Helphoo, w tym również takich, do których dostęp posiadają zarejestrowani Użytkownicy zgodnie z zasadami wskazanymi w postanowieniach poprzedzających.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem (helphoo), której przedmiotem są usługi świadczone przez Właściciela (helphoo) w ramach Platformy internetowej i Aplikacji na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 2. Właściciel (helphoo) honoruje wszelkie prawa Użytkowników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Właścicielem, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Właścicielem gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.
 3. Wszelkie treści zamieszczone na Platformie i w Aplikacji internetowej (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron, logotypy, treści artykułów, treść regulaminu i polityki bezpieczeństwa) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Platformy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Platformy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 4. Zmiany Regulaminu:
  a. Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych usług elektronicznych; dodania nowych usług elektronicznych; wprowadzenia odpłatności, zmiany sposobów i terminów płatności; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Portalu/Aplikacji, w tym usług elektronicznych i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  b. Okres powiadomienia o proponowanych zmianach przed ich wprowadzeniem wynosi co najmniej 15 dni od dnia powiadomienia, z zastrzeżeniem pkt. 4.2 lit. d) i e) niniejszego paragrafu Regulaminu. Właściciel ma prawo rozwiązać umowę z Użytkownikiem przed upływem okresu powiadomienia. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
  c. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym (np. umowa o korzystanie z Konta), zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Użytkownik może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia.
  d. W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkownika przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już zawarte, wykonane i realizowane umowy.
  e. Właściciel może wprowadzić zmiany Regulaminu bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia, o którym mowa w pkt. 4.2 lit. b) niniejszego paragrafu Regulaminu, w przypadku, gdy Właściciel:
  i. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia;
  ii. musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Portalu/Aplikacji, w tym usług elektronicznych i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
  f. W przypadkach, o których mowa pkt. 4.2 lit. b) niniejszego paragrafu Regulaminu, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Właściciel.
  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej „Polityce Prywatności” Dowiedz się więcej