Regulamin

Regulamin Platformy internetowej i Aplikacji mobilnej „HELPHOO Sp. z o.o.”      

§1 Podstawowe definicje  
§2 Postanowienia ogólne 
§3 Warunki świadczenia usług 
§4 Zasady i zakres świadczenia usług 
§5 Postępowanie reklamacyjne (pouczenie obowiązkowe) 
§6 Odstąpienie (pouczenie obowiązkowe) 
§7 Rękojmia (pouczenie obowiązkowe) 
§8 Odpowiedzialność 
§9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 
§10 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców 
§11 Postanowienia końcowe 

Wstęp  

Regulamin Platformy internetowej i Aplikacji mobilnej

Szanowny Użytkowniku!  

Niniejszy Regulamin reguluje sposób korzystania z wyżej wymienionej Platformy internetowej oraz Aplikacji mobilnej, prawa i obowiązki Użytkownika i Właściciela (helphoo) wynikające z obowiązującego prawa. Regulamin składa się z czterech głównych części:  

a) w § od 1 do 3 - znajdują się ogólne uregulowania niniejszego Regulaminu;  
b) w § 4 - został opisany proces rejestracji; 
c) w § od 5 do 8 - zawarto regulacje związane ze stwierdzeniem wadliwości usług jak i prawo odstąpienia od świadczenia i korzystania z usług oraz odpowiedzialność; 
d) w § od 9 do 11 - zawarto wszystkie pozostałe uregulowania, w tym postanowienia końcowe  
e) Niniejszy Regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Platformy internetowej i Aplikacji mobilnej, a dostęp do jego treści możliwy jest poprzez kliknięcie linku "Regulamin" w stopce Platformy i w ustawieniach Aplikacji.  

§1 Podstawowe definicje

 1. Platforma internetowa – Platforma internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem internetowym helphoo.com  
 2. Aplikacja mobilna (Aplikacja) - Aplikacja dostępna na mobilne Urządzenia Końcowe, w szczególności smartfony z dostępną funkcją połączenia z Internetem („Urządzenia Końcowe”). Użytkownik może korzystać z usług oferowanych przez Platformę za pośrednictwem Aplikacji mobilnej, o ile są dostępne.  
 3. Właściciel (helphoo) - HELPHOO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-867, ul. Aleja Jana Pawła II 27, NIP: 5272927297, REGON: 386050881, KRS: 0000840189 
 4. Administrator – Administrator danych osobowych Użytkowników na Platformie i w Aplikacji, którym jest - HELPHOO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-867, ul. Aleja Jana Pawła II 27, NIP: 5272927297, REGON: 386050881, KRS: 0000840189 
 5. Adres Właściciela (helphoo) – ilekroć w Regulaminie jest mowa o adresie Właściciela (helphoo) rozumie się przez to następujące dane: 
  siedzibę:
  a. HELPHOO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-867, ul. Aleja Jana Pawła II 27 
  b. adres mailowy: support@helphoo.com  
 6. Użytkownik/Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Platformy lub Aplikacji. Użytkownik może być Usługodawcą lub Usługobiorcąę w zależności od roli jaką przybiera przy rejestracji konta lub podczas korzystania z  Platformy internetowej lub Aplikacji.  
 7. Konsument – art. 221 k.c. Rzeczypospolitej Polskiej: osoba fizyczna dokonująca z Platformą zakupową czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 8. Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Platformą internetową lub Aplikacją a Użytkownikiem, w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności fizycznej obecności obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartą za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.  
 9. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Właściciela (helphoo) na rzecz Użytkowników za pośrednictwem niniejszej Platformy internetowej lub Aplikacji. 
 10. Rejestracja – procedura, w ramach której Użytkownik podaje swoje dane osobowe oraz kontaktowe w formularzu rejestracyjnym i otrzymuje dostęp do Platformy i Aplikacji za pośrednictwem Konta z odpowiednimi funkcjonalnościami. 
 11. Konto Użytkownika – dostępne dla Użytkownika miejsce na Platformie i w Aplikacji, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi. 
 12. Oferta (Ogłoszenie) – oferta w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, publikowana przez Użytkowników na liście ofert (Ogłoszeń) 
  Umowa – umowa zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Właścicielem (helphoo) a Użytkownikiem, na mocy której Właściciel (helphoo) zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zarejestrowanego Użytkownika usługi umożliwiającej zamieszczanie przez niego ogłoszeń, przeglądanie ogłoszeń innych zarejestrowanych Użytkowników oraz komunikowanie się z innymi Użytkownikami. W ramach umowy
 13. Właściciel (helphoo) prowadzi także Konto Użytkownika na Platformie internetowej i w Aplikacji. 
 14. Ustawa o prawach Konsumenta  – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).  

§2 Postanowienia ogólne

 1. Właściciel (helphoo) niniejszym oświadcza, że zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkowników w sposób rzetelny i odpowiadający obowiązującym przepisom prawa, zasadom  współżycia społecznego oraz w sposób uregulowany w niniejszym Regulaminie. 
 2. Po akceptacji Regulaminu, Użytkownik Platformy internetowej i Aplikacji powinien również zapoznać się z dokumentem Polityki prywatności. 
 3. Właściciel (helphoo) oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Użytkowników jakie są przewidziane między innymi ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) (Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Platformę internetową i Aplikację danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją zadań Platformy i Aplikacji. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Właściciela (helphoo) określone zostały w dokumencie „Polityka prywatności”. 
 4. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Właściciela (helphoo) danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami RODO . Dane mogą być przekazywane innemu podmiotowi w celach marketingowych, w sytuacjach prawem wymaganych bądź w celu dochodzenia roszczeń. 
 5. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem oraz zaakceptowania  jego treści poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu podczas procesu rejestracji. Do korzystania z Platformy internetowej lub Aplikacji konieczna jest akceptacja postanowień Regulaminu oraz udzielenie zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych. 
 6. Użytkownik wyraża zgodę na geolokalizacje i otrzymywanie powiadomień na ekranie  
  (monitoring lokalizacji). Jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę, Platforma i Aplikacja może zbierać dokładne dane o jego geolokalizacji (szerokość i długość geograficzną), w zależności od usługi i urządzenia w tym GPS, Bluetooth lub Wi-Fi. Śledzenie geolokalizacji może mieć miejsce w tle, nawet jeśli Użytkownik nie korzysta z usług, jeśli zgoa, którą wyraził, wyraźnie na to zezwala. Jeśli Użytkownik nie wyraził zgody na zbieranie danych o geolokalizacji to nie będą one zbierane. 
 7. Podobnie, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę, Platforma i Aplikacja mogą gromadzić Jego zdjęcia (na przykład, jeśli Użytkownik chce opublikować swoje zdjęcie). 
 8. Administratorem danych osobowych jest Właściciel (helphoo), a dane te podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz z przepisami RODO.  
 9. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim chroni dane przed ich udostępnieniem, zabraniem, przetwarzaniem, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego nieuprawnione. 
 10. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do: 
  a. nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych, dla których Administrator prowadzi zbiór danych Użytkowników w/w Platformy internetowej i Aplikacji; 
  b. uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje i jest prowadzony przez Administratora; 
  c. ustalenia kto jest administratorem danych, ustalenia jego adresu, siedziby, nazwy, a w sytuacji, gdy administratorem jest osoba fizyczna,  ustalenia jej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania; 
  d. uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie oraz czasie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze; 
  e. uzyskania informacji w powszechnie zrozumiałej formie o treści tych danych; 
  f. poznania źródła, z którego pochodzą dane, które jej dotyczą, chyba że Administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej; 
  g. uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego zawieszenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 
 11. Użytkownikowi zgodnie z punktem 10 przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych osobowych jest obowiązany, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i od razu po zgłoszeniu, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa.  
 12. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Platformy internetowej i Aplikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. 
 13. Usługa wyszukiwania ofert pozwala Użytkownikowi wyszukiwać i przeglądać Oferty znajdujące się na Platformie i w Aplikacji. 
 14. Kontaktowanie się użytkowników za pośrednictwem wewnętrznego komunikatora jest  możliwe po wcześniejszej rejestracji. 
 15. Niezarejestrowani Użytkownicy nie mogą przeglądać ani Wyszukiwać Ofert. Nie mają też dostępu do danych kontaktowych innych Użytkowników. 
 16. Użytkownik korzystający z Usług Platformy lub Aplikacj, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji zadań Platformy i Aplikacji w sposób, który nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem oraz z zasadami współżycia społecznego. 
 17. Właściciel (helphoo) jest uprawniony do udostępnienia uprawnionym organom państwowym treści, materiałów oraz danych, w tym adresów IP Użytkowników, którzy korzystali z Platformy lub Aplikacji w określony sposób, w szczególności, gdy jest to niezbędne w celu zapobiegania lub ścigania przestępstw. W takiej sytuacji Właściciel (helphoo) nie odpowiada także za ewentualne zablokowanie dostępu do określonych danych i informacji. 
 18. Użytkownik  ma możliwość skontaktowania się w kwestiach RODO z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: dataprotection@helphoo.com.  

§3 Warunki świadczenia usług

 1. Platforma internetowa i Aplikacja świadczą usługi drogą elektroniczną. 
 2. Usługa określona w pkt. 1 powyżej wymaga dostępu do sieci internetowej. 
 3. Korzystać z Platformy internetowej i Aplikacji mobilnej można 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu. Właściciel (helphoo) zastrzega sobie prawo do przerw technicznych celem poprawy funkcjonalności Platformy i Aplikacji oraz naprawy błędów. 
 4. Właściciel (helphoo) dołoży wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą możliwą dostępność swoich usług oraz aby jak najszybciej wyeliminować przerwy w świadczeniu usług, jednak Użytkownik nie może żądać stałej i nieprzerwanej dostępności usług. Ponadto, Właściciel (helphoo) ma prawo tymczasowo zaprzestać świadczenia usług, także bez konieczności poinformowania o tym każdego Użytkownika osobno. Niemniej jednak Właściciel (helphoo) dołoży wszelkich starań, aby poinformować o tym Użytkowników przed zaprzestaniem świadczenia usług za pośrednictwem strony Portalu internetowego, Aplikacji mobilnej lub innych środków komunikacji 
 5. W celu prawidłowego wypełnienia Formularza należy uzupełnić znajdujące się w nim pola, w tym takie dane do kontaktu jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. 
 6. Aby w pełni korzystać z usług Platformy internetowej lub Aplikacji użytkownik musi założyć Konto użytkownika. 
 7. Użytkownik, finalizując transakcję w odpowiednim okienku, zaznacza opcję „Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących ofert helphoo.com za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu e-mail podanego w formularzu rejestracyjnym, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez helphoo.com oraz w celach promocji, reklamy i badania rynku usług. Oświadczam, że zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail administratora support@helphoo.com.” – jest ona niezbędna do zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest niezbędne do złożenia zamówienia, niepodanie danych osobowych będzie równoznaczne z odstąpieniem od zawarcia umowy. 
 8. Platforma internetowa i Aplikacja są przeznaczone dla osób pełnoletnich. Osoby pomiędzy 13 a 18 rokiem życia muszą uzyskać zgodę swojego pełnoletniego opiekuna na korzystanie z funkcji Platformy i Aplikacji. Właściciel (helphoo) Platformy i Aplikacji nie odpowiada za weryfikację pełnoletności użytkowników rejestrujących się. 
 9. Platforma internetowa i Aplikacja mobilna służą jedynie do świadczenia usług pośrednictwa. Wszelkie roszczenia wynikające z usług oferowanych przez Użytkowników na Platformie lub w Aplikacji będą dotyczyć wyłącznie relacji pomiędzy tymi Użytkownikami.  
 10. Wymagania niezbędne do korzystania z usług Platformy internetowej i Aplikacji: 
  a. urządzenie z dostępem do sieci Internet, 
  b. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies, na przykład: 
      - Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies 
      - Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies 
      - Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies 
      - Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies 
      - Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies; 
 11. Koszty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Użytkownika zgodnie z taryfą dostawcy, z którym Użytkownik podpisał umowę o świadczenie usług internetowych. 
 12. Właściciel (helphoo) zastrzega sobie prawo do modyfikowania Platformy internetowej oraz Aplikacji mobilnej w każdym czasie w celu ich usprawnienia, poprawienia jakości, a także prawo do zaprzestania oferowania usług dostępnych przez Platformę internetową i Aplikację mobilną. Jeżeli modyfikacja Platformy internetowej lub Aplikacji mobilnej będzie wymagać dostosowania Regulaminu, Właściciel (helphoo) poinformuje o tym Użytkownika i dostarczy mu nowe warunki do akceptacji.  
 13. Platforma Internetowa oraz Aplikacja są bezpłatne, ale Właściciel (helphoo) zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat za korzystanie z Platformy Internetowej oraz Aplikacji. O zmianie warunków świadczenia usługi Właściciel (helphoo) powiadomi użytkowników z 14-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik, który nie będzie chciał korzystać ze zmienionych warunków, ma prawo odstąpienia od umowy i usunięcia swojego konta (rezygnacja z umowy). 

§4 Zasady i zakres świadczenia usług

 1. Platforma internetowa i Aplikacja mobilna są miejscem, w którym Użytkownicy prezentują swoje usługi innym Użytkownikom. Ogłoszenia są widoczne dla obu stron. 
 2. Użytkownik Platformy lub Aplikacji, chcąc korzystać z pełnej funkcjonalności jako zarejestrowany Użytkownik, musi aktywować konto na Platformie internetowej lub w Aplikacji oraz zalogować się do Platformy lub Aplikacji. Zarejestrowany Użytkownik może występować w roli Usługodawcy i Usługobiorcy. Wystawiane oferty są widoczne dla obu stron.  
 3. Rejestracja Konta Użytkownika odbywa się na stronach Platformy internetowej lub Aplikacji i wymaga podania danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym, w tym takich danych osobowych jak imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu adres oraz hasło. 
 4. W formularzu rejestracyjnym użytkownik musi zweryfikować swój adres e-mail oraz numer telefonu poprzez wpisanie kodu otrzymanego e-mailem (weryfikacja adresu e-mail) oraz SMS’em (weryfikacja numeru telefonu). 
 5. W trakcie rejestracji jako Usługodawca lub Usługobiorca Użytkownik określa swój identyfikator (e-mail będący loginem) i hasło, które będą służyć do jego identyfikacji na Platformie i w Aplikacji. 
  Po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego z prawidłowymi kodami potwierdzającymi adres e-mail i nr telefonu zostaje zawarta Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem (helphoo). 
 6. Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może edytować i poprawiać swoje dane. 
 7. Jedna osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może mieć zarejestrowane najwyżej jedno Konto. Kolejne konta mogą być rejestrowane pod warunkiem, że nie wprowadza to w błąd innych Użytkowników. 
 8. Konta nie wolno odsprzedawać ani udostępniać osobom trzecim. 
 9. Oferty zawarte na Platformie i w Aplikacji muszą być możliwie dokładnie opisane. Opis nie powinien zawierać błędów i nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników. Za wszelkie błędy i nieścisłości w opisie odpowiada Użytkownik. 
 10. Zabronione jest umieszczanie w opisie ogłoszenia wszelkiego rodzaju reklam. Składana Oferta nie może zawierać słów kluczowych, niezwiązanych z jej tematem, a mających wpływ na wyniki działania wyszukiwarek. 
 11. Zabronione jest zamieszczanie / podawanie w zamieszczanych Ogłoszeniach danych kontaktowych. Zabronione jest m.in. podawanie numeru telefonu lub adresu e-mail w treści Ogłoszeń. 
 12. Zabronione jest zamieszczanie / podawanie danych kontaktowych na zdjęciach. 
 13. W Ogłoszeniach zabrania się zamieszczania odnośników do innych stron.  
 14. W Ogłoszeniach zabrania się stosowania elementów języka JavaScript, Java oraz innych języków programowania. 
 15. Nie można stosować elementów języka HTML służących do: wczytywania i osadzania innych stron, używania plików „cookie”, tworzenia formularzy oraz innego kodu naruszającego integralność stron Platformy lub Aplikacji. Platforma i Aplikacja może zawierać linki do innych stron internetowych oraz treści osób trzecich, które nie stanowią części Platformy i Aplikacji.  
 16. Właściciel (helphoo) nie ma wpływu na aktualny lub przyszły kształt oraz treść stron internetowych osób trzecich ani ich nie modyfikuje. Ponadto Właściciel (helphoo) nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność oraz prawdziwość informacji publikowanych na tych stronach, ani za produkty i usługi oferowane przez osoby trzecie za pośrednictwem stron internetowych, do których link znajduje się na Platformie lub w Aplikacji. Wszelkie umowy, transakcje oraz inne uzgodnienia pomiędzy Użytkownikiem a osobami trzecimi dokonywane są na odpowiedzialność Użytkownika i tych osób trzecich. Po kliknięciu linka do strony internetowej osoby trzeciej Użytkownik opuszcza stronę Platformy lub Aplikacji i zostaje przekierowany do strony internetowej osoby trzeciej. W przypadku powzięcia przez Właściciela (helphoo) wiedzy o tym, że treści stron internetowych osób trzecich, do których linki umieszczone są na Platformie i w Aplikacji, naruszają prawo, Właściciel (helphoo) niezwłocznie usunie takie linki z Platformy i z Aplikacji. 
 17. Jeżeli w związku z korzystaniem z usług oferowanych na Platformie i w Aplikacji Użytkownik naruszy prawo, poniesie odpowiedzialność odszkodowawczą wobec osób fizycznych lub prawnych, które poniosły szkodę, w tym wobec Właściciela (helphoo), na zasadach ogólnych.  
 18. Udostępniając zdjęcie na Portalu internetowym lub w Aplikacji mobilnej, Użytkownik oświadcza, iż:  
  a. posiada uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby zdjęcie to mogło być udostępnione publicznie (opublikowane) na łamach Portalu i Aplikacji oraz w innych mediach, zgodnie ze zgodami udzielonymi przez Użytkownika na podstawie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, i że publikacja tego zdjęcia nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;  
  b. wyraża zgodę na modyfikację zdjęć przez Administratora bez ich istotnej zmiany (procedura modyfikacji jest zautomatyzowana systemowo, np. tworzenie miniatur). 
 19. Administrator pragnie zwrócić uwagę Użytkowników, iż udostępniając swoje zdjęcia, utwory lub przedmioty prawa własności przemysłowej w Portalu i Aplikacji, decydują się na publiczne ich udostępnienie nieograniczonemu i nieokreślonemu kręgowi użytkowników Internetu, co może nieść za sobą konsekwencje dotyczące możliwej przyszłej ochrony praw do wizerunku oraz praw do utworów czy przedmiotów prawa własności przemysłowej. Właściciel (helphoo) Portalu i Aplikacji nie ponosi za powyższe działania odpowiedzialności. 
 20. Zabrania się rozpowszechniania i gromadzenia pozyskanych z Platformy i Aplikacji informacji, w szczególności danych Użytkowników. 
 21. Zabrania się wykorzystywania Platformy i Aplikacji w celu masowego lub zorganizowanego pozyskiwania danych o Ofertach lub Użytkownikach, wykraczającego poza zwykłe kontakty pomiędzy Użytkownikami, w szczególności w celu przekazywania ich podmiotom lub osobom trzecim. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, dane na Platformie i w Aplikacji nie mogą służyć do stworzenia innej bazy danych lub do włączenia ich do innej bazy danych, do innego publicznego rozpowszechniania, ani nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. 
 22. Użytkownik nie jest uprawniony do: 
  a. zamieszczania danych osobowych osób trzecich, rozpowszechniania ich wizerunku bez wymaganego zezwolenia lub zgody osoby trzeciej której dane te dotyczą; 
  b. zamieszczania treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym, niezgodnych z celem działalności Platformy internetowej i Aplikacji. 
 23. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkownika treści, które mogłyby w szczególności: 
  a. naruszać dobra osobistych osób trzecich;  
  b. być zamieszczone w złej wierze bądź być za takie uznane; 
  c. naruszać prawa osób trzecich, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa lub być objęte klauzulą poufności, zwłaszcza treści określanych jako tajne lub ściśle tajne; 
  d. być obraźliwe bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać wypowiedzi powszechnie uważane za obraźliwe (np. wulgaryzmy) lub w inny sposób kontrowersyjne; 
  e. naruszać słuszne interesy Platformy i Aplikacji; 
  f. być uznane za niezamówione informacje handlowe (spam), rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Platformy internetowej i Aplikacji;  
  g. naruszać w inny sposób dobre obyczaje - na przykład erotyka, pornografia, naruszać przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe. 
  h. propagować poglądy homofobiczne, rasistowskie, nazistowskie, faszystowskie i im pokrewne. 
  i. naruszać prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, naruszać prawa autorskie; 
  j. promować działalność nielegalną, a w szczególności hakerstwo, cracking lub phreaking (w zakresie objętym karalnością), zachęcać do takiej działalności lub zawierać instrukcje jej dotyczące; 
  k. zawierające oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy; 
 24. Administrator dołoży wszelkich starań aby treść Ofert, Profili oraz wszelkich publicznych informacji o Użytkowniku była możliwie zweryfikowana. W tym celu Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do sprawdzania i moderacji Profili oraz Ofert dostępnymi mu sposobami (np. telefon, e-mail, serwis www, aplikacja mobilna) oraz weryfikacji referencji publikowanych na łamach serwisu. 
 25. Administrator może przesyłać Użytkownikom informacje i ogłoszenia, w tym komunikaty techniczne dotyczące funkcjonowania Portalu i Aplikacji za pomocą systemu wewnętrznej poczty, pocztą elektroniczną, SMS lub wyświetlając je na Portalu i w Aplikacji. Użytkownik może zrezygnować z powiadomień, zmieniając ustawienia swojego profilu lub usuwając konto. 
 26. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do konta Użytkownika lub usunięcia konta Użytkownika. 

§5 Postępowanie reklamacyjne (pouczenie obowiązkowe)

 1. Reklamacje związane z usługami Platformy i Aplikacji powinny być zgłaszane przez Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail support@helphoo.com. 
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać: opis problemu, dane osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwa, adres, numer telefonu, adres elektroniczny). 
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie do 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, drogą elektroniczną. 
 4. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Administratora, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych, korzystając z sądowych, a w przypadku zgody obu stron – pozasądowych, metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

§6 Odstąpienie (pouczenie obowiązkowe) 

 1. Zgodnie z przepisami prawa Klientowi będącemu Konsumentem w myśl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.  
 2. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta – prawo odstąpienia od takiej umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: „o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.”  
 3. Gdy Użytkownik będący Konsumentem odstąpi od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Właściciel (helphoo) potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i stosownie poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu oraz udzieli odpowiedzi na ewentualne pytania. Konsument jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi  w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Po rozpoczęciu świadczenia usług odstąpienie Klientowi nie przysługuje. 
 4. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na internetowym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną. Załącznik nr 1 stanowi tylko pomoc w odstąpieniu od umowy, nie jest wzorem koniecznym do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Klient może ale nie musi z niego korzystać. Dla skutecznego odstąpienia wystarczy wysłać oświadczenie drogą elektroniczną na adres: support@helphoo.com.  
 5. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ustawy o prawach konsumenta. 
 6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umowy:  
  a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;  
  b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;  
  c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;  
  d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;  
  e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
  f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.  

§7 Rękojmia (Pouczenie obowiązkowe)

 1. W przypadku usług na niniejszej Platformie lub w Aplikacji, Właściciel (helphoo) odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru/Usługi Konsumentowi. Właściciel (helphoo) odpowiada wobec Konsumenta, jeżeli Towary/Usługi konsumpcyjne w chwili ich wydaniawykonania były niezgodne z umową, posiadały wady fizyczne, prawne. Właściciel (helphoo) odpowiada za niezgodność Towaru/Usługi konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru/Usługi Kupującemu, przy czym w razie wymiany Towaru/Usługi termin ten biegnie na nowo. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: 
  a. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 
  b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; 
  c. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 
  d. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym. 
 2. Zgłoszenie wad Towaru/Usługi należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy Właściciela (helphoo) support@helphoo.com (patrz §1 pkt 5 podpunkt 2.: „Adres e-mailowy Właściciela (helphoo)”). Jeśli konsument ma problemy ze sformułowaniem zgłoszenia wad Towaru/Usługi, zgłoszenie może przesłać dla przykładu na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, który służy tylko i wyłącznie jako ułatwienie w procesie reklamacji. Korzystanie z tego wzoru nie jest wymogiem  dla skuteczności reklamacji. 
 3. Właściciel (helphoo)  odpowiada niezwłocznie na zgłoszenie Konsumenta, jednak nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w podanym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem przez Właściciela (helphoo) i uznaniem go za uzasadnione. 
 4. Właściciel (helphoo) pokrywa koszty usunięcia wad lub wady i wymiany Towaru/Usługi.  

§8 Odpowiedzialność

 1. Właściciel (helphoo) nie odpowiada za treści (zarówno słowne jak i graficzne) udostępniane przez Użytkowników na Platformie internetowej i w Aplikacji. W przypadku roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich, praw pokrewnych lub innych przysługujących im praw, Właściciel (helphoo) będzie kierował je niezwłocznie do Użytkownika, jako podmiotu odpowiedzialnego za treści. Użytkownik jest zobowiązany przyjąć te roszczenia, a Wlaściciel jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.  
 2. Administrator nie udziela jakichkolwiek gwarancji, że Platforma internetowa i Aplikacja mobilna są wolne od wad. 
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy i Aplikacji wywołane działaniem siły wyższej, za którą uważa się wydarzenia, których Administrator nie mógł przewidzieć i które zostały spowodowane przez okoliczności od niego niezależne, w szczególności awarię sprzętu, działanie osób trzecich, niedozwoloną ingerencję Internautów lub inne zdarzenia niezdefiniowane w niniejszym regulaminie, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych przez Użytkowników, lub utratę wykupionych pakietów. 
 4. W razie wystąpienia awarii Platformy lub Aplikacji Administrator będzie dążył do jej niezwłocznego usunięcia. 
 5. Właściciel (helphoo) nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność danych podanych przez Użytkownika. 
 6. Właściciel (helphoo) oraz Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność danych przekazywanych na bieżąco przez Użytkowników. 
 7. Zamieszczając ewentualne treści oraz udostępniając je Użytkownik dobrowolnie je rozpowszechnia. Platforma internetowa i Aplikacja nie są dostawcami treści i w żaden sposób nie utożsamiją się z nimi, są jedynie podmiotami, które udostępniają zasoby teleinformatyczne umożliwiające ich publikację. Użytkownik oświadcza, że: 
  a. jest uprawniony do korzystania z i udostępniania zamieszczanych przez siebie treści, autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej lub praw pokrewnych; 
  b. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług danych osobowych, wizerunku, informacji dotyczących innych osób niż Użytkownika odbyło się w sposób zgodny z prawem, dobrowolny oraz za zgodą Właściciela (helphoo). 
 8. W przypadku otrzymania powiadomienia przez osobę trzecią, osobę uprawnioną bądź organ władzy państwowej, Właściciel (helphoo) zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkownika, jeśli zostanie stwierdzone, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Platforma internetowa nie kontroluje na bieżąco zamieszczanych treści. 
 9. Właściciel (helphoo) dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Platformy i Aplikacji oraz ich dostępności przez całą dobę, nie ponosi jednak odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Platformy i Aplikacji ze względów technicznych. 
 10. Właściciel (helphoo) nie odpowiada również za ewentualne szkody urządzeń, które korzystają z Platformy internetowej i Aplikacji, restart urządzenia albo utratę danych na urządzeniu. 
 11. Platforma internetowa i Aplikacja nie świadczą usług archiwizowania plików, danych lub informacji podawanych przez Użytkownika. 
 12. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, Właściciel (helphoo) może zawiesić świadczenie usług bądź rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym umowę z Klientem poprzez wyłączenie/usunięcie aktywnych usług.  
 13. Właściciel (helphoo) nie udziela Użytkownikowi żadnej gwarancji ani wyraźnej, ani domniemanej, co do efektów i przydatności do określonych zastosowań usług oferowanych na Platformie i w Aplikacji oraz jakości i ekonomicznych rezultatów działania tych usług.  
 14. Właściciel (helphoo) nie ponosi również odpowiedzialności za działania bądź zaniechania  Użytkowników, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych przez nich z innymi Użytkownikami, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość,  bezpieczeństwo, zgodność z prawem, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników. Właściciel (helphoo) nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie przez Użytkowników umowy z innymi Użytkownikami. 
 15. Właściciel (helphoo) nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z użycia danych dostarczonych przez Użytkowników. 
 16. Właściciel (helphoo) nie jest stroną umów, porozumień lub innych czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Użytkownikami, wobec czego Właściciel (helphoo) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawartych w następstwie lub w związku z oferowanymi na Platformie i Aplikacji Usługami. 
 17. Właściciel (helphoo) nie ponosi też odpowiedzialności za inne działania lub zaniechania Użytkowników  względem innych Użytkowników. 
 18. Właściciel (helphoo) zastrzega sobie prawo do: 
  a. zmiany parametrów i funkcjonalności Kont Użytkowników; 
  b. zmiany cech użytkowych i możliwości Platformy i Aplikacji, w szczególności zakresu oraz rodzaju Usług i jego funkcjonalności; 
  c. okresowego wyłączenia Platformy i Aplikacji, związanego w szczególności z ich modyfikacją, konserwacją i naprawą; 
  d. usunięcia z ważnych powodów całej zawartości serwerów Platformy i Aplikacji lub całkowitego zaprzestania świadczenia Usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Platformy i Aplikacji; 
  e. zaprzestania świadczenia Usług w ramach Platformy i Aplikacji w stosunku do Usługobiorcy, który narusza postanowienia Regulaminu. 
 19. Administrator Portalu i Aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, które nie były skutkiem zamierzonego działania lub zaniedbania Administratora Portalu i Aplikacji.  
 20. Administrator Portalu i Aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie zdjęć z Portalu i Aplikacji i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Portal ani Aplikacja nie mają możliwości zablokowania kopiowania fotografii z Portalu i Aplikacji. 

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;   
 2. Użytkownik ma między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń: 
  a. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. 
  b. zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 
  c. zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl. 
 3. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl. 
 4. Użytkownik może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy usług:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL 
 5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie gdy obie strony sporu, tj. Platforma internetowa i Usługobiorca, wyrażą na to zgodę.  

§ 10 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Regulacje i postanowienia niniejszego paragrafu 10 dotyczą tylko i wyłącznie Użytkowników. 
 2. Platforma internetowa i Aplikacja informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 k.c. odpowiedzialność z tytułu rękojmi za produkt/usługę wobec Użytkownika  niebędącego konsumentem zostaje wyłączona. 
 3. Odpowiedzialność Platformy internetowej jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za wszystkie roszczenia w sumie, do wysokości 1 zł netto. Platforma internetowa ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. 
 4. Wszelkie spory między Platformą lub Aplikacją a Użytkownikiem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Platformy internetowej i Aplikacji. 

§11 Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem (helphoo), której przedmiotem są usługi świadczone przez Właściciela (helphoo) w ramach Platformy internetowej i Aplikacji na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Właściciela (helphoo) w ramach Platformy internetowej i Aplikacji będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
 2. Właściciel (helphoo) honoruje wszelkie prawa Użytkowników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej 
 3. Wszelkie treści zamieszczone na Platformie i w Aplikacji internetowej (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron, logotypy, treści artykułów, treść regulaminu i polityki bezpieczeństwa) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Platformy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Platformy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną. 
 4. Właściciel (helphoo) Platformy, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią, iż:  
  a. podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną; osoba podająca swoje dane osobowe ma nieograniczone prawo dostępu do wszystkich treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody/zgód w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dane mogą być udostępnione jednak właściwym organom państwa w sytuacji, gdy tego będzie wymagał odpowiedni przepis.  
  b. podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO; 
  c. dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia przetwarzania i realizacji zamówienia lecz nie dłużej niż przez okres 3 lat (2 lata to okres reklamacji i 1 rok na ewentualnie inne roszczenia i sytuacje wyjątkowe). 
  d. osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących realizacji zamówienia narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;” 
 5. W zakresie przetwarzania danych osobowych na niniejszej Platformie i w Aplikacji nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji, ale dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą rozwiązań i środków informatyczno/prawnych. 
 6. Dane użytkownika będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania – w przypadku wyrażenia zgody. 
 7. Użytkownik nie może przechowywać, wykorzystywać lub w inny sposób przetwarzać danych osobowych innych osób włączonych w świadczenie usług dla innych celów niż korzystanie z usług oferowanych na Platformie oraz w Aplikacji i jedynie w sposób zgodny z Regulaminem.  
 8. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa miejscowego właściwego dla siedziby Właściciela (helphoo). 
 9. Właściciel (helphoo) Platformy internetowej i Aplikacji zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest w przypadku:  
  a. zmiany przepisów prawa;  
  b. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym Regulaminem,  
  c. zmiany danych Platformy i Aplikacji, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.  
 10. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na Usługi już realizowane bądź  zrealizowane, do nich ma zastosowanie regulamin obowiązujący w chwili przystąpienia do Usług Platformy i Aplikacji. Platforma internetowa i Aplikacja informuje o zamierzonej zmianie na stronie co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Użytkownicy mogą wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.  
 11. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkowników, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 k.c. (tj. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach). 
 12. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Właściciela (helphoo), zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego. 
 13. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. 
 14. Użytkownicy w/w Platformy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Platformy i Aplikacji oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Komercyjne wykorzystanie wymaga zgody Właściciela (helphoo) Portalu internetowego i Aplikacji. 
 15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.10.2020.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej „Polityce Prywatności” Dowiedz się więcej