Polityka prywatności

§1 Postanowienia ogólne  

 1. Niniejszy dokument stanowi załącznik do Regulaminu. Korzystając z naszych usług na Platformie internetowej oraz w Aplikacji mobilnej, powierzasz nam swoje informacje. Niniejsza Polityka prywatności służy jedynie jako pomoc w zrozumieniu, jakie informacje i dane są zbierane i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te dane są dla nas bardzo  ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem gdyż określa on zasady oraz sposoby przetwarzania i ochrony danych osobowych. Dokument ten określa także zasady stosowania plików „Cookies”.  
 2. Niniejszym oświadczamy, że przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Osoba której dane osobowe są przetwarzane ma prawo zwrócić się do nas celem uzyskania wyczerpujących informacji o sposobie, w jaki wykorzystujemy jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób staramy się poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.  
 4. Właściciel (helphoo) stosuje środki techniczne, takie jak: środki ochrony fizycznej danych osobowych, środki  sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej, środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych oraz środki organizacyjne, zapewniające należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczające dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną i wykorzystaniem ich w niewiadomym celu, a także przypadkową lub celową zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem takich danych.
 5. Na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie posiadamy wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych może być również powierzony innym podmiotom, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi regulaminami oraz podmiotom, które mają za zadanie realizację zamówienia (np. geolokalizacja). Dostęp do danych osobowych jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację usług.
 6. Dane osobowe są przetwarzane tylko w takich celach, na jakie wyrazili Państwo zgodę poprzez kliknięcia w odpowiednie pola formularza zamieszczonego w Serwisie lub w inny wyraźny sposób. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych lub wymóg realizacji usługi (np. założenie i prowadzenie konta w Serwisie) stosownie do rt. 6 ust. 1 lit a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –  dalej RODO.  

§2 Zasady prywatności  

 1. Poważnie traktujemy prywatność. Charakteryzuje nas szacunek dla prywatności oraz możliwie najpełniejsza i zagwarantowana wygoda
  z korzystania z naszego usług.
 2. Cenimy zaufanie, jakim obdarzają nas Użytkownicy, powierzając nam swoje dane osobowe. Zawsze korzystamy z danych osobowych
  w sposób uczciwy oraz tak, aby nie zawieść tego zaufania, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji usług w Serwisie.
 3. Użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne.
 4. W razie wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych Użytkownika, niezwłocznie podejmiemy działania w celu ich wyjaśnienia i rozwiania, w sposób pełny i wyczerpujący odpowiadamy na wszystkie pytania z tym związane.
 5. Podejmiemy wszystkie uzasadnione działania, aby chronić dane Użytkowników przed nienależytym i niekontrolowanym wykorzystaniem oraz zabezpieczyć je w sposób kompleksowy.
 6. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma HELPHOO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-867, ul. Aleja Jana Pawła II 27, NIP: 5272927297, REGON: 386050881, KRS: 0000840189.
 7. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do podjęcia odpowiednich czynności poprzedzających zawarcie umowy oraz jej realizację. Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na naszą rzecz. Państwa dane będą przekazywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest należyte wykonanie umów. Ponadto będziemy udostępniać Państwa dane osobowe innym partnerom handlowym. Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, stosujemy standardowe klauzule umowne oraz tarczę prywatności, jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.
 8. Państwa dane osobowe związane z zawarciem i realizacją umów przetwarzane będą przez okres ich realizacji, a także przez okres nie dłuższy niż przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości, tj. nie dłużej niż przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym ostatnia umowa została wykonana.
 9. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania przyszłych umów będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu.
 10. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, sprostowania swoich nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 11. Jeżeli uważacie Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa). Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcecie skorzystać z przysługujących praw, skontaktujcie się z nami listownie na adres korespondencyjny.
 12. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu. W szczególności:
  a. kontrolujemy metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu;
  b. dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom oraz  przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, do umożliwienia nam kontroli i sprawdzenia jak wywiązują się z powierzonych obowiązków, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje.
 13. Będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych i będziemy współpracować z organami zajmującymi się ochroną danych oraz uprawnionymi do tego organami ścigania. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych, będziemy postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych, zasadami współżycia społecznego jak i ustalonymi zwyczajami.
 14. Dokładny sposób ochrony danych osobowych został zawarty w polityce ochrony danych osobowych (ODO: polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych osobowych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym). Z przyczyn bezpieczeństwa, ze względu na opisane w niej procedury, jest ona do wglądu jedynie dla organów kontroli państwowej.  
 15. W razie pytań, odnośnie sposobu, jak i postępowania z danymi osobowymi, zapraszamy do kontaktu za pomocą strony, z której użytkownik został przekierowany do niniejszej Polityki prywatności. Prośba o kontakt zostanie niezwłocznie przekazana do odpowiedniej powołanej do tego osoby.
 16. Użytkownik ma zawsze prawo powiadomić nas, lub samodzielnie zrezygnować poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji w ustawieniach konta, jeśli:
  a. nie chce w jakiejkolwiek formie już otrzymywać od nas informacji lub wiadomości;
  b. pragnie otrzymać posiadaną przez nas kopię swoich danych osobowych;
  c. pragnie poprawić, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe znajdujące się w naszej ewidencji;
  d. pragnie zgłosić naruszenia, nienależyte wykorzystanie bądź przetwarzanie swoich danych osobowych.
 17. Aby ułatwić nam odpowiedź bądź ustosunkowanie się do podanych informacji, prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz dalej idących szczegółów. 

§3 Zakres i cel zbierania danych osobowych  

 1. Przetwarzamy i gromadzimy niezbędne dane osobowe w celu: 
  a. zawarcie umowy, rozpatrywanie reklamacji oraz odstąpienie od umowy, 
  b. monitorowanie ruchu na naszych stronach internetowych; 
  c. zbieranie anonimowych statystyk, dla ustalenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej; 
  d. ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron; 
  e. kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść i jaka treść jest najczęściej pokazywana; 
  f. kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę bądź z poziomu jakiej usługi następuje najczęściej kontakt; 
  g. badanie zapisów na newslettery i opcje kontaktu; 
  h. wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce; 
  i. wykorzystanie narzędzia do komunikacji e-mailowej i telefonicznej; 
  j. integracja z portalem społecznościowym; 
  k. marketing bezpośredni (cele bieżące oraz archiwalne dotyczące kampanii reklamowych) 
  l. realizacja obowiązków nałożonych przepisami prawa poprzez zbieranie informacji o niepożądanych działaniach.  
 2. Zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane użytkowników: 
  a. imię i nazwisko, 
  b. adres zamieszkania, 
  c. adres poczty elektronicznej (e-mail), 
  d. numer telefonu (komórkowy, stacjonarny), 
  e. wiek, 
  f. informacje o używanej przeglądarce internetowej,  
  g. informacje o geolokalizacji, 
  h. inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.  
 3. Podanie powyższych danych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, ale także i niezbędne do pełnej realizacji usług. 
 4. Możemy przesyłać dane osobowe do serwerów znajdujących się poza krajem zamieszkania użytkownika lub do podmiotów powiązanych, stron trzecich z siedzibą w innych krajach, w tym krajach z obszaru EOG (Europejski Obszar Gospodarczy, EOG – strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek, obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA) oraz w Stanach Zjednoczone Ameryki , w celu przetwarzania danych osobowych przez takie podmioty w naszym imieniu, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa, zwyczajami, jak i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.  
 5. Twoje dane osobowe przechowujemy nie dłużej niż są one potrzebne dla właściwej jakości obsługi i w zależności od trybu i celu ich pozyskania przechowujemy je na czas jej trwania oraz po jej zakończeniu w celach: 
  a. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego i rachunkowego; 
  b. zapobiegania nadużyciom lub przestępstwom; 
  c. statystycznych i archiwizacyjnych. 
  d. działań marketingowych – na czas trwania umowy, udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie takich danych – do czasu zakończenia działań związanych z realizacją usługi, wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody. 
  e. działań promocyjnych – np. konkursy, akcje promocyjne – na czas trwania takich akcji. 
  f. działań operacyjnych - do czasu przedawnienia obowiązków nałożonych przez RODO oraz odpowiednie przepisy krajowe, celem wykazania rzetelności w przetwarzaniu danych osobowych 
  h. dochodzenia wszelkich roszczeń związanych ze zrealizowaną umową; 
 6. Miejmy na uwadze fakt, że w wielu krajach, do których są przesyłane te dane osobowe nie obowiązuje taki sam poziom ochrony prawnej danych osobowych, jaki obowiązuje w kraju użytkownika. Zgodnie z prawem obowiązującym w innym kraju, dostęp do danych osobowych użytkownika przechowywanych w tym kraju mogą uzyskać na przykład: sądy, organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa i bezpieczeństwo narodowe. Z zastrzeżeniem zgodnych z prawem próśb o ujawnienie danych, zobowiązujemy się wymagać od podmiotów przetwarzających dane osobowe poza krajem użytkownika podjęcia działań w celu ochrony danych w adekwatny sposób do regulacji ich prawa krajowego.  
 7. Tabela obrazująca cel przetwarzania danych, podstawę prawą oraz przechowywanie danych 
1.png

§4 Polityka „Cookies”  

 1. Zbieramy w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych Użytkownika. Plik Cookie to mały fragment tekstu, który jest wysyłany do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji, np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu.
 2. Wykorzystujemy pliki Cookies „sesyjne”, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe”, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 
 3. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują stronę i jej ofertę dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji po opuszczeniu strony internetowej. 
  Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies za każdym razem gdy strona jest odwiedzana w następujących celach: 
  a. optymalizacji korzystania ze strony; 
  b. identyfikacji Usługobiorców jako w danej chwili zalogowanych; 
  c. przystosowania grafiki, opcji wyboru oraz wszelkiej innej zawartości strony do indywidualnych preferencji Usługobiorcy; 
  d. zapamiętywania uzupełnianych w sposób automatyczny i manualny danych z Formularzy Zamówienia lub podanych przez odwiedzającego danych logowania; 
  e. gromadzenia i analizowania anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony w panelu administracyjnym oraz google analytics; 
  f. tworzenia list remarketingowych na podstawie informacji o preferencjach, zachowaniu, sposobie korzystania zainteresowanych ze Strony oraz zbierania danych demograficznych, a następnie udostępniania tych list w AdWords oraz AdSense1, Facebook Ads; 
  g. tworzenia segmentów danych na podstawie informacji demograficznych, zainteresowań, upodobań w wyborze oglądanych produktów/usług; 
  h. wykorzystywania danych demograficznych i danych o zainteresowaniach w raportach Analytics; 
 4. Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na naszych platformach handlowych robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do badania, czy zachowania użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP. 
  Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies. 
 5. Zablokowanie przez Użytkownika możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony. do czego Użytkownik jest w pełni uprawniony. Jednak w takiej sytuacji musi on mieć świadomość ograniczeń funkcjonalności. 
 6. Rodzaje plików cookies stosowanych w Portalu i Aplikacji mobilnej.

  [1] Google Adsense cookies jest używany do wyświetlania Państwu odpowiednich reklam. Adsense Cookies nie zawierają danych osobistych. Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o programie Google AdSense cookies i jak go kontrolować proszę przejść do https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl
    
  6.1 RECAPTCHA V3  
2.png

6.2 GOOGLE ADWORDS 

3.png

6.3 GOOGLE ANALYTICS 

4.png

6.4 YOUTUBE 

8.png

6.5 GOOGLE MAPS 

5.png

6.6 OPEN STREET MAPS 

6.png

6.7 FACEBOOK 

7.png
 1. Użytkownik, który nie życzy sobie wykorzystywania plików „cookies” w opisanym powyżej celu, w każdej chwili może usunąć je ręcznie.
  Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik. 
 2. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”: 
  a. Ustawienia plików cookies Internet Explorer 
  b. Ustawienia plików cookies Chrome 
  c. Ustawienia plików cookies Firefox 
  d. Ustawienia plików cookies Opera 
  e. Ustawienia plików cookies Safari 
  f. Pliki cookies w Android 
  g. Pliki cookies w Blackberry 
  h. Pliki cookies w iOS 
  i. Pliki cookies w Windows Phone 

§5 Prawa i obowiązki  

 1. Mamy prawo, a w przypadkach prawem określonych, także i ustawowy obowiązek przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących danych osobowych organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego. 
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, które udostępnia, może te dane poprawiać, uzupełniać w każdym czasie, a także ma prawo do żądania aby je usunięto z baz danych bądź zaprzestano je przetwarzać, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowaną wiadomość na adres poczty elektronicznej (dataprotection@helphoo.com) lub zgłosić usunięcie konta w ustawieniach zalogowanego Użytkownika. 
 3. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących naszymi klientami opiera się na: 
  a. usprawiedliwionym interesie jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczenia dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń); 
  b. zgodzie (w tym w szczególności zgodzie na e-mail marketing lub telemarketing); 
  c. wykonaniu zawartej umowy; 
  d. obowiązkach wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub rachunkowego). 
 4. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących potencjalnymi klientami opiera się na: 
  a. usprawiedliwionym interesie administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, marketingu bezpośredniego produktów własnych); 
  b. zgodzie (w tym w szczególności zgodzie na e-mail marketing lub telemarketing) 
 5. Żądanie ze strony Użytkownika usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług bądź ich poważnym ograniczeniem.    
 6. Szczególną wagę przykładamy do kwestii profilowania i wskazujemy, że: 
  a. na potrzeby profilowania przetwarzamy z reguły dane, które uprzednio podlegały szyfrowaniu ssl; 
  b. wykorzystujemy do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies; 
  c. profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszych Serwisów lub produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się w naszych Serwisach lub produktach do tych preferencji; 
  d. profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji. 
 7. Zobowiązujemy się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. 
  Informacja o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich jest Rzecznik Finansowy, dostępny pod adresem: www.rf.gov.pl.  

§6 Podstawowe zasady bezpieczeństwa  

 1. Każdy użytkownik powinien dbać o swoje własne bezpieczeństwo danych oraz o bezpieczeństwo swoich urządzeń, które służą dostępowi do sieci Internet. Takie urządzenie powinno bezwzględnie posiadać program antywirusowy z aktualną, regularnie uzupełnianą bazą definicji, typów i rodzajów wirusów, bezpieczną wersję przeglądarki internetowej, z której korzysta oraz włączoną zaporę sieciową. Użytkownik powinien sprawdzać, czy system operacyjny i programy zainstalowane na nim posiadają najnowsze i kompatybilne aktualizacje, ponieważ w atakach wykorzystywane są błędy wykryte w zainstalowanym oprogramowaniu. 
 2. Dane dostępowe do usług oferowanych w sieci Internet to – np. loginy, hasła, PIN, certyfikaty elektroniczne itp., – powinny być zabezpieczone w miejscu niedostępnym dla innych i niemożliwym do włamania z poziomu sieci internetowej. Nie należy ich ujawniać lub przechowywać na urządzeniu w formie, która umożliwia nieautoryzowany dostęp i odczyt przez osoby do tego nieuprawnione. 
 3. Zaleca się ostrożność podczas otwierania dziwnych załączników lub klikania odnośników w wiadomościach mailowych, których się nie spodziewaliśmy, np. od nieznanych nadawców, bądź z folderu spam. 
 4. Zaleca się uruchomienie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishingowych czyli narzędzi, które sprawdzają, czy wyświetlona strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu informacji, np. poprzez podszywanie się pod osobę lub instytucję. 
 5. Pliki powinny być pobierane tylko i wyłącznie z zaufanych miejsc, serwisów i stron. Nie zalecamy instalowania oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł zwłaszcza od nieznanych wydawców o niesprawdzonej opinii. Dotyczy to również urządzeń przenośnych, np. smartfonów, tabletów. 
 6. Podczas używania domowej sieci bezprzewodowej Wi-Fi należy ustalić hasło bezpieczne i trudne do złamania. Nie powinien być nim żaden wzór i ciąg znaków, który jest łatwy do odgadnięcia (np. nazwa ulicy, imię gospodarza, data urodzin itp.). Rekomenduje się także korzystanie z najwyższych możliwych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które są możliwe do uruchomienia na posiadanym sprzęcie np. WPA2.  

§7 Korzystanie z wtyczek Social Media  

 1. Wtyczki, tak zwane plug-ins, portali społecznościowych facebook.com, YouTube, Twitter, LinkedIn oraz innych, mogą znajdować się na naszych stronach. Związane z nimi usługi dostarczane są odpowiednio przez firmy Facebook Inc., YouTube LLC i Twitter Inc. 
 2. Facebook obsługiwany jest przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA Facebook. Aby zobaczyć wtyczki Facebook przejdź do: https://developers.facebook.com/docs/plugins 
 3. Twitter obsługiwany jest przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Aby zobaczyć wtyczki Twittera przejdź do: https://dev.twitter.com/web/tweet-button 
 4. YouTube obsługiwany jest przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway in Mountain View, California, United States. Aby zobaczyć wtyczki Youtube przejdź do:  https://developers.google.com/youtube 
 5. LinkedIn obsługiwany jest przez LinkedIn, Sunnyvale (HQ), CA, United States, 1000 W Maude Ave Aby zobaczyć wtyczki LinkedIn przejdź do: https://developer.linkedin.com/plugins. 
 6. Wtyczka przekazuje jej dostawcy jedynie informację o tym, do których z naszych stron internetowych miałeś dostęp i w jakim czasie. Jeśli podczas oglądania naszej strony bądź przebywania na niej, użytkownik jest zalogowany do swojego konta znajdującego się np. na Facebooku, YouTube, LinkedIn lub Twitterze, dostawca jest w stanie łączyć Twoje zainteresowania, preferencje informacyjne oraz inne dane, pozyskane np. poprzez kliknięcie przycisku Lubię, pozostawienie komentarza, bądź wpisanie nazwy profilu w wyszukiwanych. Taka informacja również zostanie przekazana przez przeglądarkę bezpośrednio do dostawcy. 
 7. Więcej bardziej szczegółowych informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook lub Twitter i na temat ochrony prywatności można znaleźć na poniższych stronach: 
  a. Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Facebook: http://www.facebook.com/policy.php 
  b. Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Twitter: https://twitter.com/privacy 
  c. Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl 
  d. Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy 
 8. Aby uniknąć odnotowania wizyty na wybranym koncie użytkownika przez Facebook, Twitter, Youtube lub LinkedIn na naszej stronie internetowej musisz wylogować się ze swojego konta przed rozpoczęciem przeglądania naszych stron internetowych. 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej „Polityce Prywatności” Dowiedz się więcej